• -

Wat is de optimale plek van een Cost Engineer in een organisatie?

Category : Uncategorized

Een Cost Engineer zit vaak op verschillende plekken binnen verschillende organisaties.
Om de optimale plek van de Cost Engineer in een organisatie vast te leggen moet er eerst gekeken worden na wat Cost Engineering is.

De Dutch Association of Cost Engineers (DACE) heeft uitbereid omschreven wat Cost Engineering is:

Cost Engineers leveren onafhankelijke en betrouwbare kostenramingen en kostenbeheersing (project  controls) ten behoeve van de ontwikkeling, voorbereiding, uitvoering en beheer en onderhoud van investeringsprojecten.

Zij zijn professionele adviseurs, intern of extern, aan  projecteigenaren, financiers of aannemers en worden ingeschakeld van de vroegste (front end) tot de laatste projectfase (close out).  Zij baseren hun ramingen op de analyse van o.a.  scope, planning (schedule), locatiefactoren, life cycle benaderingen en risico’s.  Zij hanteren daartoe zowel deterministische als probabilistische berekeningen.

Cost Engineers zijn ondermeer actief in de procesindustrie, industrie- en utiliteitsbouw en grond-, water- en wegenbouw. Cost Engineers beschikken vanuit een technische achtergrond, met ontwerp- en uitvoeringservaring,  en aanvullende opleiding over de benodigde rekenkundige,  economische en contractuele kennis. Quantity Surveyors en Bouwkostendeskundigen bekleden soortgelijke functies als Cost Engineers, maar de naamgeving kan verschillen per taalgebied en/of bedrijfstak.

Welke verschillen zien we in organisaties?
Bij de omschrijving van de DACE is te zien dat Cost Engineer een uitgebreide functie is, hierdoor kan het per organisatie verschillen wat het werk van de Cost Engineer inhoud.
Grofweg zijn er 4 grote plekken in een organisatie aan te wijzen waar een Cost Engineer zit, dit zijn: bij inkoop, verkoop/commercie, R&D en midden tussen de afdelingen als een spin in het web.
Bij elke plek horen bepaalde verantwoordelijkheden en werkzaamheden

Een Cost Engineer bij productie zal zich vooral bezig houden met de optimale productiemethode, optimale seriegroottes en maakbaarheid.
Bij inkoop zal het meer gaan om inkoopondersteuning en het berekenen van de laagst mogelijke (inkoop)kostprijs  voor het product met de juiste kwaliteit.
Aan de kan van verkoop/commercie  zal een Cost Engineer zich meer bezig houden met het vaststellen van de verkoopprijzen, project(verkoop)prijzen en budgetteren.
Een Cost Engineer die los staat/in het midden van de organisatie staat zal zich met projecten en een combinatie van de eerder genoemde  aspecten bezig houden. En is in staat het geheel goed te overzien.

 

Wat is de consequentie dat een Cost Engineer die dicht bij of in dienst van een bepaalde afdeling  staat?
Het gevaar is dat er tunnelvisie optreed en de Cost Engineer te veel in het belang van die ene afdeling denkt en handelt.  Daarnaast kan hij het overzicht over het gehele bedrijf/proces of project uit het oog verliezen. Een voordeel is dat de Cost Engineer veel verstand en ervaring heeft van bepaalde aspecten van het vakgebied.

Als een Cost Engineer tussen de afdelingen staat, heeft deze vaak een goede helikopter view over het gehele project, proces of organisatie en heeft vele kwaliteiten. Een nadeel kan zijn dat de focos op bepaalde aspecten van het vak wat minder is.

Wat is de ideale plek van een cost engineer?
De meest optimale die een Cost Engineer in de maak en machinebouw industrie kan hebben is waarschijnlijk de onafhankelijke Cost Engineer in het midden van de organisatie.
De Cost Engineer heeft een dienstverlenende functie en kan de verschillende afdelingen ondersteunen en informatie leveren waar niet alleen een bepaalde afdeling mee verder kan maar waar het hele project/bedrijf of productieproces zijn voordeel mee kan doen.

Wat is volgens jou de optimale plek van een Cost Engineer binnen een  organisatie?


  • -

Waarom is mijn kostprijs belangrijk?

Category : Uncategorized

Waarom is mijn kostprijs belangrijk? Waarom hebben veel mensen moeite met het bepalen van zijn/haar kostprijs?
Wat bereik je ermee?
Het geeft inzicht in je kosten en je verdiensten. De juiste inzichten helpen met het nemen van de juiste beslissingen voor je bedrijf, product of dienst.

 

De markt bepaalt de prijs
De markt bepaald inderdaad de prijs, maar dit is de commerciële of verkoopprijs. Maar de markt bepaald niet JOUW kostprijs. Kan je, je product of dienst wel maken of leveren voor de prijs die de markt vraagt? Er moet uiteindelijk wel brood op de plank komen.
Er zit dus verschil tussen de marktprijs en de kostprijs, als je weet wat het verschil is wet je  ook wat je verdiend.

 

Kwaliteit en kostprijs gaan niet samen!?

Ik kan toch geen kwaliteit leveren tegen een lage prijs?  Nee dat kan niet, kwaliteit heeft een bepaalde prijs.
Kostprijs gaat niet automatisch over de laagst mogelijk kostprijs voor een product of dienst. Het gaat om de juiste verhouding, als de markt vraagt om kwaliteit verwachten ze niet automatisch de laagste prijs. Doet de markt dit wel dan is het de vraag of jij aan deze markt wilt leveren.

 

Voor mijn product kan ik geen kostprijs bepalen

Door de complexiteit van mijn product of door externe factoren, zoals weersinvloeden, kan ik geen kostprijs bepalen voor mijn product. Of wel?
Toch wel, maar het is niet altijd makkelijk om een kostprijs te bepalen. Maar door de juiste parameters te bepalen kan voor elk product of dienst een kostprijs berekend worden.

Het is belangrijk om in te zien dat je een kostprijs meestal vooraf maakt, hierdoor wordt er gerekend met gemiddelde of normale omstandigheden.
Achteraf weet je of je meerdere prototypen of aanpassingen hebt moeten doen aan het product. Door het maken van een nacalculatie weet je achteraf exact wat je product of dienst gekost heeft.